فاکتور / طراحی و چاپ فاکتور / چاپ فاکتور رسمی دارایی / فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی / فاکتور کاربن دار / طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : پائیز۱۳۹۶

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۰۶.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰ ۲۶۲.۰۰۰
۵۰۰۰  ۵۰۳.۰۰۰ ۳۸۷.۰۰۰ ۵۶۱.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۰۳.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ ۳۶۶.۰۰۰
۵۰۰۰  ۶۸۵.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ —– —–
۲۰۰۰ ۴۳۷.۰۰۰ —– —–
۵۰۰۰ ۹۵۰.۰۰۰ —– —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۶۷.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۹۵.۰۰۰ ۸۱.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۷۶.۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۰۷.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰ —–
۲۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۷۶.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۲۷.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۹۱۵.۰۰۰ ۷۴۱.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۹۹.۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۳۱۱.۰۰۰ ۱.۰۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۷۶.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۲۶۱.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰ ۴۰۸.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ —–
۲۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۶۶۵.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۵۶.۰۰۰ ۵۳۲.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰ ۳۵۶.۰۰۰
۵۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰ ۷۸۹.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

فاکتور سایز A4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰ ۱۲۱.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۹۴.۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۹۷.۰۰۰ ۳۵۷.۰۰۰
۵۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۲۰.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۹۷.۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۳۲.۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۸۶.۰۰۰
۵۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۱۵۷.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۳۰۳.۰۰۰ ۲۴۱.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۲۳۵.۰۰۰ ۹۱۲.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۳۹۷.۰۰۰ ۳۶۱.۰۰۰
۲۰۰۰ ۷۳۲.۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۵۸۷.۰۰۰ ۱.۳۰۲.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۳۹.۰۰۰ ۳۹۷.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۸۴۶.۰۰۰ ۷۲۲.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰ ۲۶۲.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۴۲.۰۰۰ ۵۹۷.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۱۹۷.۰۰۰ ۱.۱۰۲.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۹۷.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۷۶۰.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۱۰۲.۰۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۶۵.۰۰۰ ۶۵۶.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۳۴.۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۰۲.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۷۰۳.۰۰۰ ۶۳۷.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰ ۱.۳۹۷.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۵۱۳.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰
۲۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰ ۷۳۲.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۷۲۰.۰۰۰ ۱.۶۲۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۶۱.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۵۱.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۹۳.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۷۵۱.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۳۰۳.۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۵۱.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۲۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۳.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰ ۳۸۷.۰۰۰
۲۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰ ۶۵۶.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۸۵۳.۰۰۰ ۱.۸۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست تک رنگ مشکی | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
فاکتور تک برگ ۳۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰
۶۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ ۱۵۷.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰
۶۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰
۶۰۰۰ ۳۶۶.۰۰۰ ۳۲۴.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتور

طراحی فاکتور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان