شما در قسمت متن میتوانید متن های جدید فارسی یا لاتین اضافه نمایید ، فونت آنها را تغییر دهید و رنگ و استایل آنها را انتخاب نمایید . ضمنا میتوانید متون انگلیسی را به صورت گرد با شعاع مشخص حالت دهید . میزان شفافیت نیز در این قسمت قابل تغییر است .