در قسمت ذخیره شما میتوانید ویرایش های خود را ذخیر کنید و بعدا به آن دسترسی داشته باشید . دقت نمایید ذخیره ویرایش با سفارش آن متفاوت است . ذخیره سازی فقط مخصوص مشاهده شماست . جهت سفارش کارت آن را باید به سبد خرید اضافه نمایید و مراحل را ادامه دهید . بهتر است فایل های ذخیره شده ای را که به آنها نیاز ندارید پاک نمایید .