شما در قسمت اشکال میتوانید تصاویر از پیش تعیین شده ای مثل دایره ، مربع ، ستاره و … را استفاده نمایید و اندازه و رنگ آنها را تعیین کنید . از این قسمت می توان برای ساخت زمینه رنگی یا کنار متنها استفاده کرد .